Quản lý Khoa học – Đào tạo nghề

2201

I. CHỨC NĂNG

    1. Công tác Thanh tra  của Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu tại Cà Mau là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Phân hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Phân Hiệu trưởng, nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ của Phân hiệu, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

    2. Công tác Pháp chế của Trường Đại học Bình Dương Phân hiệu tại Cà Mau là công tác chuyên môn, có chức năng tham mưu cho Phân hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Phân hiệu; bảo đảm cho Phân hiệu hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

II. NHIỆM VỤ

    1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong Phân hiệu theo sự chỉ đạo của Phân hiệu trưởng. Trình Phân hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Phân hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Phân hiệu trưởng.

    2. Thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực và việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành được tổ chức thực hiện trong trong Phân hiệu.

    3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, công tác xét tuyển sinh, thi tuyển sinh; Hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài sản, các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

    4. Kiểm soát giờ giảng dạy của giảng viên, ghi nhận vào sổ theo dõi, chủ động góp ý với giảng viên, nhận xét đánh giá về các giảng viên.

    5. Giám sát, ghi nhận, việc thực hiện nội quy, nền nếp, giờ giấc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên hằng ngày. Cuối tuần, tháng, quý, năm, tổng hơp, phân tích đáng giá, báo cáo Lãnh đạo. Phối hợp với Phòng ĐT-KT điểm danh tất cả các buổi học của sinh viên trên lớp.

    6. Tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Phân hiệu, chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

    7. Phối hợp với các phòng chức năng, kiểm tra, đánh giá hiệu quả, hiệu suất, tiến độ thực hiện công việc, sự đoàn kết, mâu thuẫn; theo định kỳ và chỉ đạo của Lãnh đạo Phân hiệu.

    8. Tham mưu giúp Phân hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

    9. Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nộI bộ của trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong trường.

    10. Giúp Phân Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

    11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Phân hiệu trưởng phân công

III. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Trần Văn Lượng  Chánh Thanh tra
2 Hồ Chí Hảo Nhân viên chihao.cm@bdu.edu.vn
3 Đỗ Việt Hùng Nhân viên dvhung.cm@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Văn Hiểu Nhân viên vanhieu.cm@bdu.edu.vn

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: