Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018 (Thay đổi lần 1)

164

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018 (Thay đổi lần 1).

Trân trọng!